งานวิจัย

อยู่ระหว่างวิจัย

"ผลของความเค็มต่อความเป็นประโยชน์ รูปทางเคมี และการปลดปล่อยของฟอสฟอรัสในดินที่ใช้ปลูกทุเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการรุกล้ำของน้ำเค็มในจังหวัดนนทบุรี" ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทโครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก.
Sricharoenvech, P., Siebecker, M.G., Tappero, R., Landrot, G., Fischel, F.H.H., & Sparks, D.L. (2023). Chromium Speciation and Mobility in Contaminated Coastal Urban Soils Affected by Water Salinity and Redox Conditions. Journal of Hazardous Materials 462
Sricharoenvech, P., Tappero, R., Landrot, G., Barreto, M., & Sparks, D. The Effect of Aging on Chromium Speciation and Mobility in Chromium-Contaminated Soils Impacted by Salinity. Presented at 1st joint International Conference of Biogeochemistry of Trac
. Sricharoenvech, P., Tappero, R., Landrot, G., Seyfferth, A. L., & Sparks, D. L. (2022). Impact of Aging and Sea Level Rise on Chromium Speciation and Release in Iron- and Manganese-Rich Soils. Poster presented at 22nd World Congress of Soil Science, Gla
Sricharoenvech, P., Tappero, R., Landrot, G., Seyfferth, A. L., & Sparks, D. L. (2022). The Effect of Aging on Chromium Speciation and Release in Iron- and Manganese-Rich Soils Impacted by Sea Level Rise. Poster presented at 7th DENIN Environmental Resear
Sricharoenvech, P., Tappero, R., Landrot, G., Seyfferth, A. L., & Sparks, D. L. The Effect of Aging on Chromium Speciation and Solubility in Fe- and Mn-Rich Soils. Presented at ASA, CSSA, SSSA International Annual Meeting, Salt Lake City, Utah, Nov 7 – 10
Sricharoenvech, P., Tappero, R., Landrot, G., Siebecker, M.G., & Sparks, D.L. (2019). Desorption of Chromium From a Contaminated Urban Soil. Poster presented at ASA-CSSA-SSSA International Annual Meeting, San Antonio, Texas, Nov 10 – 13, 2019.
Sricharoenvech, P., Panichsakpatana, S., Sirivithayapakorn, S., & Khaokaew, S. Cadmium Remediation in a Contaminated Paddy Soil From Mae Sot District, Tak Province by Ex-situ Washing Technique. Presented at 42nd Congress on Science and Technology of Thail
Chotiphan R., N. Musigamart, S. Suwannalert, J. Chehsoh, T. Lerksamran, R. Lacote and K. Sajjaphan, 2023. Long Term Effect of Low Frequency Tapping Systems Applied to Rubber Tree (Hevea brasiliensis), Clone RRIT 251, on Agronomic Performance in Upper Sout
Anasrullah, K. Sajjaphan, W. Rattanapichai, P. Kasemsap, Y. Nouvellon , D. Chura, C. Chayawat5 and R. Chotiphan. 2023. The Dynamics of Immature Rubber Photosynthetic Capacities Under Macronutrients Deficiencies. Trends in Sciences. 20(5): 4527
SAR V., K. Sajjaphan, W. Rattanapichai, A. Thoumazeau, V. Seng, F. Tivet. 2021. Biofunctool® Approach Assessing Soil Quality under Conservation Agriculture and Conventional Tillage for Rain fed Lowland Rice Systems in Cambodia. International Journal of En
Heepngoen P., A. Thoumazeau, M-S. Renevier, K. Sajjaphan, F. Gay and A. Brauman. 2021. Relationships between physico-chemical, biological and functional approaches for soil quality assessment. A case study along a gradient of disturbance. Eur. J. Soil Bio
TOP