ข่าวล่าสุด

สวัสดีปีใหม่ไทย 13 เมษายน 2564

สวัสดีปีใหม่ไทย 13 เมษายน 2564

สารถึง สมาชิกชมรมศิษย์เก่าปฐพีวิทยา-เคมีเกษตร

  • 13 เม.ย. 2564
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการอบรมรื่อง “ การตรวจติดตามคุณภาพภายในมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ”

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการอบรมรื่อง “ การตรวจติดตามคุณภาพภายในมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ”

ในวันที่ 30-31 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องสัมมนาเพนเดิลตันฯ ชั้น1 ตึกปฐพีวิทยา

...
ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564

ประกาศศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564

...

การบริการวิชาการ

1

งานบริการวิชาการ

ให้บริการจัดฝึกอบรม และวิทยากร ให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป กลุ่มเกษตรกร หน่วยงานทางการเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สนใจเรียนรู้รวมถึงเพิ่มทักษะด้านดิน น้ำ ปุ๋ย และการจัดการดินเพื่อการผลิตพืช ทั้งรูปแบบการบรรยาย และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) มีการติดตามประเมินผลผู้เรียนในพื้นที่จริง รวมถึงการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่สามารถติดตามประเมินผลผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2

งานวิจัย

ให้บริการและคำปรึกษางานวิจัยด้านปฐพีวิทยาแก่บุคคลทั่วไป กลุ่มเกษตรกร หน่วยงานทางการเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น การหาแนวทางในการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อการเกษตร การจัดการดินที่มีปัญหา รวมถึงการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรม โดยคณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสายงานปฐพีวิทยาด้านต่างๆ 

 

3

บริการวิเคราะห์ดิน พืช น้ำ ปุ๋ย และวัสดุปรับปรุงดิน

ภาควิชาปฐพีวิทยาให้บริการตรวจวิเคราะห์สมบัติทางฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยาของดิน ปริมาณธาตุองค์ประกอบในพืช น้ำ และปุ๋ย และสมบัติด้านต่าง ๆ ของวัสดุปรับปรุงดินพร้อมให้คำแนะนำประกอบผลวิเคราะห์ด้านการจัดการดินและปุ๋ย และการใช้ที่ดินทางการเกษตร โดยดำเนินการภายใต้โครงการบริการวิชาการดิน ปุ๋ย สิ่งแวดล้อมซึ่งการให้บริการมีความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว และราคาย่อมเยา

คลังความรู้

งานวิจัย

TOP