ข่าวล่าสุด

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564

ประกาศศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564

...
สารจากประธานชมรมศิษย์เก่าปฐพีวิทยา-เคมีการเกษตร

สารจากประธานชมรมศิษย์เก่าปฐพีวิทยา-เคมีการเกษตร

ของดจัดงานคืนสู่เหย้าฯ 2 กุมภาพันธ์ 2564 

...
ประกาศรายชื่อศิษย์เก่าปฐพีวิทยาดีเด่น ประจำปี 2564

ประกาศรายชื่อศิษย์เก่าปฐพีวิทยาดีเด่น ประจำปี 2564

ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอประกาศรายชื่อศิษย์เก่าปฐพีวิทยาดีเด่น ประจำปี 2564

...

การบริการวิชาการ

1

งานบริการวิชาการ

ให้บริการจัดฝึกอบรม และวิทยากร ให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป กลุ่มเกษตรกร หน่วยงานทางการเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สนใจเรียนรู้รวมถึงเพิ่มทักษะด้านดิน น้ำ ปุ๋ย และการจัดการดินเพื่อการผลิตพืช ทั้งรูปแบบการบรรยาย และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) มีการติดตามประเมินผลผู้เรียนในพื้นที่จริง รวมถึงการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่สามารถติดตามประเมินผลผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2

งานวิจัย

ให้บริการและคำปรึกษางานวิจัยด้านปฐพีวิทยาแก่บุคคลทั่วไป กลุ่มเกษตรกร หน่วยงานทางการเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น การหาแนวทางในการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อการเกษตร การจัดการดินที่มีปัญหา รวมถึงการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรม โดยคณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสายงานปฐพีวิทยาด้านต่างๆ 

 

3

บริการวิเคราะห์ดิน พืช น้ำ ปุ๋ย และวัสดุปรับปรุงดิน

ภาควิชาปฐพีวิทยาให้บริการตรวจวิเคราะห์สมบัติทางฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยาของดิน ปริมาณธาตุองค์ประกอบในพืช น้ำ และปุ๋ย และสมบัติด้านต่าง ๆ ของวัสดุปรับปรุงดินพร้อมให้คำแนะนำประกอบผลวิเคราะห์ด้านการจัดการดินและปุ๋ย และการใช้ที่ดินทางการเกษตร โดยดำเนินการภายใต้โครงการบริการวิชาการดิน ปุ๋ย สิ่งแวดล้อมซึ่งการให้บริการมีความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว และราคาย่อมเยา

คลังความรู้

งานวิจัย

TOP